TERAZ!!! Doprava a výmena tovaru zadarmo pri objednávke nad 15 eur

“Dámske čižmy”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: 3Nmoda s.r.o.
  Sídlo: Agátová 2619/55
  IČO: 51482843
  DIČ:2120726388
  Zapísaný v registri:
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od (14.9.2020) do (21.09.2020). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť osoba strašia ako 18 rokov.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec a osoba mladšia ako 18 rokov
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentára číslo fotografie produktu, ktorý chce vyhrať.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži sú dámske čižmy.
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov online aplikáciou www.commentpicker.com
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB stránke www.facebook.com/3NmodaskVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook stránke a v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo, email  pre účely doručenia výhry.
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Trebišove, dňa 14.09.2020Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/marketing/pravidla-sutaz-facebook-vzor-statut © Podnikajte.sk

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: